ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [19มีค] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [19มีค] ขอความอนุเคราะห์
 • [19มีค] ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ส่ง สังกัด กศน.
 • [18มีค] ส่งสำเนาคำสั่ง
 • [18มีค] แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13
 • [12มีค] ขอเชิญประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 4)
 • [07มีค] การพัฒนาบุคลากร
 • [07มีค] ขอเชิญประชุมติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่2/2561 กศน 5
 • [07มีค] ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการค่ายย่อยกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓
 • [28กพ] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [28กพ] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [28กพ] การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
 • [26กพ] ขอเชิญประชุมติดตามการวางแผนการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 (ครั้งที่ 3)
 • [26กพ] เชิญประชุมฝ่ายกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓
 • [26กพ] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่งานชุมนุมลูกเสือ (จชต.) ครั้งที่ 13
 • [26กพ] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่งานชุมนุมลูกเสือ (จชต.) ครั้งที่ 13
 • [21กพ] ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายการเงินและงบประมาณและสิทธิประโยชน์ งานชุมนุมลูกเสือ กศน.ปน.
 • [21กพ] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 • [21กพ] ขอเชิญประชุม
 • [21กพ] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561