ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [15มิย] การเตรียมการจัดงานมหกรรมฯ
 • [30พค] วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อใต้สันติสุข
 • [29พค] เชิญเข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
 • [26พค] ขอเชิญประชุมการสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 4/2560
 • [26พค] สำรวจช่องทางสื่อที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ (กศน.)
 • [26พค] สำรวจช่องทางสื่อที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
 • [18พค] จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน
 • [17พค] การส่งเสริมให้ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในเดือนรอมฎอน
 • [15พค] มาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาใน จชต.ภาคเรียนที่ 1/2560
 • [25เมษ] เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานงานลูกเสือ จชต.
 • [21เมษ] การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • [21เมษ] แจ้งหมายเลขโทรศํพทและหมายเลขโทรสารไม่สามารถใช้งานได้
 • [28มีค] งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
 • [27มีค] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าววผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 • [21มีค] ขอเชิญประชุม (สังกัด กศน.)
 • [14มีค] งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
 • [06มีค] งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
 • [05มีค] ขอเชิญประชุม กศน. (วันที่ 9 มีนาคม 2560)
 • [03มีค] ขอเชิญประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ส่ง กศน.
 • [01มีค] ขอส่งสรุแการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา