ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [18ธค] เชิญประชุม
 • [14ธค] ขอเชิญประชุม
 • [14ธค] ขอเชิญประชุมสร้างความเข้าใจการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ
 • [14ธค] การดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • [13ธค] เชิญประชุมหารือการดำเนินงานโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • [12ธค] การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ห้วงวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 การรายงาน ครั้งที่ 10 จำนวน 1 ครั้ง ) และ (ห้วงวันที่ 1 - 15 ธันวา
 • [12ธค] ขอขอบคุณ (กศน.ปน.)
 • [05ธค] แจ้งเลื่อนการประชุมกำหนดระเบียบ เกณฑ์ กติกาการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
 • [03ธค] แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งที่ อ.ก.ค.ศ. 1/2561 (กศน.ปัตตานี)
 • [03ธค] ขอเชิญประชุม
 • [30พย] ขอเชิญประชุมวางแผนการจัดงบประมาณจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14
 • [30พย] ติดตามลูกหนี้ค้างส่ง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 8
 • [30พย] ติดตามลูกหนี้ค้างส่งใช้เงินยืมราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5
 • [30พย] ขอเชิญประชุมกำหนดระเบียบ เกณฑ์ กติกาการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
 • [29พย] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการ
 • [28พย] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการ
 • [27พย] สอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน
 • [26พย] เฝ้าระวังสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [23พย] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ
 • [22พย] ขอเชิญประชุมชีี้แจงการดำเนินงานโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ