ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [18กพ] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
 • [14กพ] แจ้งรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ครั้งที่่ 1/2563
 • [12กพ] การติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [12กพ] การประชุมรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [07กพ] ขอเชิญประชุม
 • [06กพ] ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
 • [06กพ] การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [04กพ] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
 • [04กพ] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
 • [31มค] การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [31มค] รายงานการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ของหน่วยงาน ทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563
 • [30มค] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [24มค] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล
 • [22มค] เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง
 • [17มค] รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562
 • [15มค] ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • [06มค] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2563
 • [25ธค] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [24ธค] การรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [19ธค] เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562