ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [08มค] ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ศปบ.จชต. ส่ง กศน
 • [06มค] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • [25ธค] ขอเชิญประชุม
 • [21ธค] สำรวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • [19ธค] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [16ธค] ขอเชิญประชุมจัดทำข้อมูลแผนภาคใต้ชายแดน สช.ปน. และ กศน.ปน.
 • [14ธค] เชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
 • [06ธค] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ฯ กศน
 • [03ธค] ขอเชิญประชุมแผนภาคใต้ชายแดน(กศน.ปน.,สข.)
 • [30พย] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว
 • [29พย] ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะรถยนต์
 • [27พย] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [24พย] ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมมอบนโยบาย กศน.
 • [24พย] ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” เพิ่มเติม
 • [20พย] ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
 • [17พย] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP”
 • [13พย] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [08พย] เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ ในการดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [08พย] เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [27ตค] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561