ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [09เมษ] การประชุมรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [09เมษ] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการชี้แจงต่อประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [09เมษ] การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลฯ
 • [26มีค] hhhbhb
 • [24มีค] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562
 • [20มีค] แจ้งเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
 • [17มีค] ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [17มีค] แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [10มีค] ขอเชิญประชุม
 • [06มีค] การติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
 • [06มีค] ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนที่ติดถนนทางหลวงและถนนทางหลวงชนบท
 • [05มีค] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • [04มีค] ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 • [26กพ] การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [18กพ] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ
 • [14กพ] แจ้งรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ครั้งที่่ 1/2563
 • [12กพ] การติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [12กพ] การประชุมรายงานผล และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • [07กพ] ขอเชิญประชุม
 • [06กพ] ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์