ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [22มิย] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • [20มิย] ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจและแนวทางปฏิบัติ โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมุสลิมในการไปประกอบพิธีฮัจญ์)
 • [19มิย] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ศปบ.จชต.
 • [14มิย] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [12มิย] เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและ บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561
 • [11มิย] สำรวจความต้องการ
 • [08มิย] ติดตามลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
 • [07มิย] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลสถานศึกษา
 • [06มิย] การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [30พค] การจัดตั้งชุมนุม/ชมรมลูกเสือจิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [25พค] เชิญประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [23พค] การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [23พค] มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ราชการในศปบ.จชต.
 • [23พค] การขอตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ประสานงาน และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [22พค] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3/2561
 • [22พค] สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13
 • [21พค] สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13
 • [21พค] การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [16พค] การจัดตั้งชุมนุม/ชมรมลูกเสือจิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [10พค] มาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา