ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [18กย] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางส่งต่อประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษา
 • [18กย] เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน
 • [17กย] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร
 • [17กย] เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2561
 • [11กย] การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8 (ห้วงเวลา 1-15 กันยายน ๒๕๖๑)
 • [11กย] เชิญประชุมเตรียมความพร้อมส่งมอบงาน ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [31สค] เฝ้าระวังสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [29สค] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( นำส่งแบบตอบรับ)
 • [29สค] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [27สค] เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2561
 • [21สค] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)
 • [21สค] ขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)
 • [21สค] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน
 • [21สค] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3) กศน.
 • [20สค] การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 (ห้วงเวลา 16-31 สิงหาคม ๒๕๖๑)
 • [17สค] ขอรับการสนับสนุนบุคลากร
 • [14สค] ขอเชิญประชุม
 • [09สค] เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2561
 • [08สค] ขอเชิญประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
 • [06สค] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) กศน.