ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [17ตค] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ และร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ
 • [17ตค] การแต่งตั้งผู้ประสานงานระดับอำเภอ
 • [16ตค] ขอเชิญประชุมการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • [16ตค] dfdgdg
 • [16ตค] สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
 • [12ตค] ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • [30กย] aa
 • [30กย] test
 • [28กย] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
 • [28กย] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • [19กย] บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ ศปบ.จชต.
 • [14กย] ด่วนที่สุด !!! ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 • [13กย] ขอเปลี่ยนกำหนดการโครงการอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
 • [13กย] ขอเชิญประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
 • [07กย] รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • [04กย] แก้ไขอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร
 • [04กย] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • [04กย] อบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร
 • [23สค] รายงานผลการปลูกต้นไม้ กศน 5 จว
 • [15สค] ขอเชิญประชุมการรักษาความปลอดภัย